Algemene voorwaarden


Artikel 1 - Toepasselijkheid

a.) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Interdivar B.V. (opdrachtnemer) en Opdrachtgever c.q. Afnemer, waaronder begrepen alle werkzaamheden, levering van (niet-) registergoederen en diensten die Interdivar B.V. verleent en in het bijzonder de diensten en producten zoals in de offerte staan vermeld.

b.) Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Interdivar B.V. wijst de toepasselijkheid van door Opdrachtgever c.q. Afnemer gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

c.) Interdivar B.V. draagt er zorg voor dat algemene voorwaarden openbaar toegankelijk zijn en behoudt zich het recht voor de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de Opdrachtgever c.q. Afnemer kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen acht (8) dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave van reden.


Artikel 2 - Contractpartijen

a.) De Opdrachtgever c.q. Afnemer dient tijdig alle gegevens en informatie aan te reiken die nodig/nuttig is voor een goede uitvoering van de werkzaamheden, levering van (niet-) registergoederen en diensten. Opdrachtgever c.q. Afnemer staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem aan Interdivar B.V. verstrekte gegevens en informatie. De offerte, de kostenramingen, de aanvaarding van de opdracht of levering, en al hetgeen ter uitvoering daarvan is overeengekomen, is mede daarop gebaseerd.

b.) Interdivar B.V. zal bij het verrichten van de werkzaamheden, levering van (niet-) registergoederen en diensten de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van Opdrachtgever c.q. Afnemer in acht nemen. In het bijzonder draagt Interdivar B.V. zorg voor geheimhouding van alle door Opdrachtgever c.q. Afnemer in het kader van de overeenkomst aan Interdivar B.V. ter beschikking gestelde gegevens en informatie.

c.) Werkzaamheden, levering van (niet-) registergoederen en diensten door Interdivar B.V. zullen worden uitgevoerd in goed overleg met de Opdrachtgever c.q. Afnemer, doch ook vanuit een professioneel onafhankelijke expert opstelling. Interdivar B.V. voert de werkzaamheden, levering van (niet-) registergoederen en diensten naar beste vermogen uit overeenkomstig de gedragsregels en eventueel geldende beroepscode van Opdrachtgever. Nimmer kan worden ingestaan voor het bereiken van een gedefinieerd bedrijfsresultaat van Opdrachtgever c.q. Afnemer.

d.) Indien en voor zover een goede uitvoering van de offerte dit vereist, heeft Interdivar B.V. het recht om de werkzaamheden, levering van (niet-) registergoederen en diensten (deels) door derden te laten verrichten. Interdivar B.V. geeft aan welke aan haar verbonden perso(o)n(en) of bedrijven wordt/worden aangewezen om de opdracht uit te voeren. Interdivar B.V. is gerechtigd om daar verandering in aan te brengen waarbij de kwaliteit van de geleverde expertise zal blijven gewaarborgd en geen kostenverhoging zal optreden.

e.) De Opdrachtgever c.q. Afnemer is degene die de opdracht verstrekt en ten behoeve van wie de werkzaamheden, levering van (niet-) registergoederen en diensten wordt uitgevoerd. Ingeval degene ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd niet degene is die de opdracht verstrekt, dan geldt laatstgenoemde als de Opdrachtgever c.q. Afnemer. In dat geval of ingeval er twee of meer Opdrachtgevers c.q. Afnemers zijn, zijn beide(n) c.q. alle(n) hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen aan Interdivar B.V. toekomt ter zake van vergoeding, honorarium, kosten, btw, incassokosten, rentes en dergelijke (ongeacht de tenaamstelling van de factuur). Dit alles geldt tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

f.) Alle aan Interdivar B.V. verstrekte opdrachten tot werkzaamheden, levering van (niet-) registergoederen en diensten worden beschouwd als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde natuurlijke persoon of bedrijf, die aan haar is verbonden, zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer aan Interdivar B.V. verbonden personen of bedrijven een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.


Artikel 3 - Offertes

a.) Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en Interdivar B.V. is slechts aan de offerte gebonden indien de offerte binnen veertien (14) dagen door Opdrachtgever c.q. Afnemer is bevestigd en door Interdivar B.V. is ontvangen.

b.) De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken extra onkosten, tenzij anders in de offerte is vermeld.


Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst

a.) In het geval dat de werkzaamheden, levering van (niet-) registergoederen en diensten worden verricht op een door Opdrachtgever c.q. Afnemer gewenste locatie draagt deze kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Interdivar B.V.